บนดอยช้างมูบนั้นนอกจากจะมีสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงที่มีชื่อเลื่องลือว่าเป็น สวนกุหลาบพันปีที่งดงามมากแล้ว ใกล้ๆ กันยังมีจุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีก คือ สถูปดอยช้างมูบ เนื่องจากในอดีตนั้น พื้นที่ป่าของดอยช้างมูบ ดอยที่สูงที่สุดของเทือกเขาดอยตุง เป็นป่าเสื่อมโทรมและโล่งเตียน เป็นแหล่งปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย เมื่อครั้งสมพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเสด็จมาเยือน

จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผืนป่าแถบนี้ให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยก่อตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนรุกขชาติ ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนมามากช่วงฤดูหนาว ส่วนสถูปดอยช้างมูบนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ น่าจะมีอายุราวๆ 100 ปี คาดว่าเป็นที่มาของชื่อ ดอยช้างมูบแห่งนี้ โบราณวัตถุนี้ตั้งอยู่บนเนินทางเข้าที่จะผ่านเข้ามาสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง สถูปเป็นเจดีย์ขนาดเล็กประมาณ 3 เมตรสร้างอยู่บนหินก้อนใหญ่ลักษณะเหมือนช้างตัวใหญ่นอนหมอบอยู่ รอบบริเวณมีต้นโพธิ์ใหญ่ สถูปนี้เป็นสิ่งที่หลงเหลือผ่านกาลเวลาและเรื่องเล่าขาน มีตำนานสิงหนและตำนานโยนกนาคพันธ์กล่าวว่า ในสมัยพระเจ้าชาติราย ได้มีกัมระปติสะโลเทพบุตร นำไม้นิโครธมาปลูก ณ ดอยช้างมูบ เป็นไม้มงคลเมื่อโตได้สูง 7 ศอก และแตกสาขาเป็น 4 กิ่ง สามารถให้ร่มเงาให้แก่คนได้ 20 คน มีความเชื่อว่าหากนำไม้มาค้ำกิ่งนิโครธน้ำจะทำให้บรรลุความปรารถนาเช่นเดียวกับต้นกัลปพฤกษ์ กล่าวคือ ทิศตะวันออก ได้บุตรสมประสงค์ ทิศเหนือได้ทรัพย์ ทิศตะวันตกเจริญรุ่งเรือง และทิศใต้อายุยืนนาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand